Brf Salteriet införde kamerabevakning i februari 2020 i båda fastigheterna (Hus 1-2). Användandet av kameraövervakning syftar till att förebygga och motverka brott genom att fungera avskräckande samt att komplettera redan existerande låssystem och därmed öka de boendes säkerhet och trygghet. Lagrummet för övervakning faller under begreppet ”Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde”. För detta ändamål behövs inte något tillstånd, men vi själva ansvarar för att vår övervakning är laglig. Missbruk kan leda till skadeståndsanspråk och att vi förlorar rätten att använda oss av övervakningskameror.

Kameraövervakningen bygger på en balans mellan ovanstående behov och skydd mot intrång i den personliga integriteten. Detta innebär stor restriktivitet kring hur vi använder oss av våra övervakningskameror. Den enda anledning för oss att ta fram inspelat material är när brott har begåtts, polisanmälan är gjord och att vi därigenom kan säkra bevismaterial för polisutredningar eller dylikt. Det kan också finnas skäl såsom att kontrollera drift och funktion. Inspelat material raderas automatiskt efter två veckor.

Inspelat material får inte visas för fler personer än vad som krävs för syftet, §§28-30 i Kameraövervakningslagen och inspelat material måste hanteras med stor försiktighet för att förhindra felaktig spridning.

Med anledning av ovanstående ska det alltid vara två styrelseledamöter som tillsammans tittar på inspelat material eller medverkar vid funktionskontroll. Dessa tillfällen ska loggas i därför avsedd loggbok med angivande av syfte och åtgärd kring det inspelade materialet. Det är endast styrelsemedlemmar som har rätt att se på inspelat material och inte någon annan medlem i föreningen, oberoende av vem som utsatts för ett brott.

Kameraövervakningspolicy

  • Kameraövervakning kan kränka medlemmars integritet och ska endast användas för att säkra bevis i samband med inbrott, obehöriga personer samt andra brottsliga aktiviteter. Systemet kan även användas för att se tid för inpassering genom portar och dörrar så att det går att spärra och spåra eventuella brickor som kommit på villovägar.

  • Inspelat material raderas automatiskt efter 14 dagar.

  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.

  • Inspelat material kommer enbart att användas om det har begåtts ett brott och detta brott har polisanmälts till polismyndigheten. Om så sker har styrelsen rätt att överlämna inspelningsmaterialet till polismyndigheten. Det är enbart ordföranden samt av ordföranden utsedd person i styrelsen som har rätt att hantera det inspelade materialet.

  • Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra denna policy när så bedöms nödvändigt.