Styrelsens uppdrag

En bostadsrättsförening är en självständig ekonomisk förening som äger fastigheten. Medlemmarna, de boende i föreningen, väljer styrelse och fattar övergripande beslut om verksamheten på föreningsstämma. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och fattar de beslut som krävs för denna samt verkställer stämmans beslut. Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen sköts på ett betryggande sätt och att bokföring och årsredovisning fullgörs enligt gällande lagstiftning. En budget ska upprättas i god tid inför varje nytt verksamhetsår.

Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Av stämman valda ordinarie ledamöter och suppleanter konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Jonas Olsson

Vice Ordförande: Mai Thi Vu

Sekreterare: Ramona Tavakoli

Ledamot: Lennart Wanneroth

Riksbyggens Ledamot: Pierre Hult

Suppleant: Mats Berencreutz

Suppleant: Adam Videbert